Αντισυνταγματική η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα απολυτήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έκρινε αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την …