ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ

Σε έργα αποκατάστασης σε 23 χλμ. της οδού Φάρσαλων – Βόλου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στην βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φάρσαλα – Βόλου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση της κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού 5.000.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την ασφαλέστερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και την μεταφορά των εμπορευμάτων. Ο δρόμος αυτός λόγω της πολύχρονης χρήσης, της φθοράς αλλά και των έντονων καιρικών φαινομένων χρίζει άμεσης συντήρησης. Με το έργο αυτό προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ πρόκειται να πραγματοποιήσουμε εργασίες αποκατάστασης σε 23 χλμ οδού. Σκοπός των εργασιών αυτών είναι η επαναφορά του οδοστρώματος κυκλοφορίας σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση, ώστε να διεξάγεται ομαλώς και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και η προστασία της οδού, των πρανών και των παρακείμενων ιδιοκτησιών από αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα (θεομηνία) στο μέλλον.».

Το έργο αφορά στη συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φαρσάλων – Βόλου στο τμήμα από την πόλη των Φαρσάλων μέχρι και τα όρια της Π.Ε. Λάρισας (προς Μικροθήβες). Η ανάγκη για την εκτέλεση μεγαλύτερης συντήρησης για την Εθνική Οδό 30 προέκυψε από τα όλο και πιο συχνά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην περιοχή των Φαρσάλων τα τελευταία έτη. Αφορμή αποτέλεσε η θεομηνία της 21-05-2016 που έπληξε την περιοχή των Φαρσάλων και η μετέπειτα Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 363/27-5-2016) κήρυξης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φαρσάλων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις είχαν και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών βλαβών και υποχωρήσεων στο οδόστρωμα της οδού καθώς και επικίνδυνη διάβρωση των πρανών της οδού μετά από υπερπήδηση του οδοστρώματος από όμβρια ύδατα που δεν μπορούσαν να διοχετευθούν από τα υφιστάμενα τεχνικά έργα απορροής υδάτων. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας αποκατέστησαν και αποκαταστούν τις άμεσες ζημίες και κατέγραψαν τις ανάγκες συντήρησης της οδού για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδός παρουσιάζει αυξημένο κυκλοφορικό φόρτο (φόρτο για τον οποίο δεν είχε σχεδιαστεί εξαρχής)

Το συνολικό μήκος της οδού ανέρχεται σε 23 χιλιόμετρα. Η οδός διαθέτει μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και η διατομή της μεταβάλλεται με το πλάτος του ασφαλτικού να κυμαίνεται από 6,50 έως 8,00 μέτρα. Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί κατά τμήματα, εντός των υφισταμένων ορίων της οδού χωρίς καμία αλλαγή στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, προκειμένου να αντιμετωπισθούν καθιζήσεις και υποχωρήσεις στην επιφάνεια της οδού που οφείλονται στη μερική καταστροφή – διάβρωση των πρανών της οδού. Οι προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης χωρίζονται σε κατά τμήματα επεμβάσεις συντήρησης σε όλο το σώμα της οδού και σε συνήθεις εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Η συντήρηση περιλαμβάνει την αποκατάσταση – επισκευή υφιστάμενων επιχωμάτων οδοστρωσίας και ενίσχυση τους με την προσθήκη γεωυφάσματος, την ανακατασκευή και ενίσχυση με νέες στρώσεις της υφιστάμενης οδοστρωσίας, την ανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων (φρεζάρισμα – εκ νέου ασφαλτόστρωση), τον καθαρισμό ρεμάτων που καταλήγουν σε υφιστάμενα τεχνικά της οδού σε περιορισμένο μήκος στο σημείο συμβολής, την επιθεώρηση – ενίσχυση – καθαρισμό υφιστάμενων τεχνικών (ενίσχυση πτερυγότοιχων – φρεατίων – ενίσχυση τοίχων ποδός επιχωμάτων), την ενίσχυση και στήριξη υφιστάμενων πρανών με συρματοκιβώτια – λιθοδομές, τον καθαρισμό – επαναδιαμόρφωση αποστραγγιστικών τάφρων κατά μήκος της οδού στον πόδα του επιχώματος, τον καθαρισμό ερεισμάτων (από χόρτα, αυτοφυή βλάστηση κλπ.) και την αποκατάσταση αυτών. Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σε  θέσεις που θα υποδειχθούν επί τόπου του έργου από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και περιλαμβάνουν κυρίως τις θέσεις που παρατηρήθηκε υπερπήδηση του οδοστρώματος της Εθνικής Οδού από όμβρια ύδατα.

Η ασφαλτόστρωση θα γίνει σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός πριν τη δημοπράτηση του έργου και σύμφωνα με τη δυναμική εξέλιξη των φαινομένων που παρουσιάζονται στις θέσεις αυτές. Σε θέσεις έντονων ρηγματώσεων για ενίσχυση της αντοχής του ασφαλτικού οδοστρώματος θα χρησιμοποιηθεί είτε γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων είτε γεωδίκτυ (geogrid) από πολυεστερικές ίνες.

Οι συνήθεις εργασίες συντήρησης ασφαλτικών στρώσεων θα πραγματοποιούνται με εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων και αυθημερόν ώστε στο τέλος της ημέρας η οδός να παραδίδεται σε κυκλοφορία. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν μετά την έγκριση της  αντίστοιχης μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Previous ArticleNext Article