Ειδήσεις, Ελλάδα

Πώς θα δίνει ασφαλιστική ενημερότητα ο ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική ενημερότητα με την καταβολή, εντός του 2017, τουλάχιστον της κατώτατης εισφοράς, θα χορηγεί ο ΕΦΚΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, καθώς ο διοικητής του Φορέα Θανάσης Μπακαλέξης υπέγραψε την εγκύκλιο που θέτει σε εφαρμογή πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει πως οι μισθωτοί ασφαλισμένοι – φυσικά πρόσωπα μπορούν να πάρουν, μετά από αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες, 6μηνη ενημερότητα, εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές. Ειδικά μάλιστα για το διάστημα από 1-1-2017 μέχρι την εκκαθάριση βάσει των εισοδημάτων του 2016, που όπως όλα δείχνουν θα γίνει εντός των πρώτων μηνών του 2018, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταβάλει, κατ’ ελάχιστον, την κατώτατη εισφορά.

Δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες του πρ. ΟΑΕΕ θα μπορούν να έχουν ενημερότητα με 168 ευρώ τον μήνα και οι αγρότες του πρ. ΟΓΑ με 87 ευρώ.

Προσοχή, για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος απαιτείται η πληρωμή του πλήρους ποσού του ειδοποιητηρίου. Μετά τον συμψηφισμό και την οριστικοποίηση των εισφορών βάσει εισοδημάτων 2016, αν προκύπτει υποχρέωση καταβολής έξτρα εισφορών, θα είναι απαραίτητη η καταβολή ολόκληρου του ποσού της μηνιαίας δόσης για τη χορήγηση ενημερότητας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που το 2017 απασχολούνται και ως μισθωτοί, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι θα λαμβάνουν ενημερότητα -εφόσον δεν έχουν χρέη- χωρίς τον έλεγχο καταβολής της ελάχιστης εισφοράς. Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση μισθοδοσίας προηγούμενου μήνα κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του μισθωτού και το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών.

Προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της διατήρησης της ιδιότητας του μισθωτού και κατά συνέπεια η καταβολή της ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, η χορηγούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα έχει μηνιαία διάρκεια.

Αλλά και στην περίπτωση που ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, η βεβαίωση θα είναι μηνιαία και θα χορηγείται μόνο εφόσον τηρείται η ρύθμιση. Ως προς την καταβολή των τρεχουσών εισφορών ισχύουν, κατά περίπτωση, τα ανωτέρω.

Οι εργοδότες

Τέλος, για τη χορήγηση ενημερότητας σε εργοδότες ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις εξακολουθούν να χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει και τις οδηγίες που είχαν εκδοθεί. Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των εντασσόμενων φορέων που μετά την 1-1-2017 απεικονίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), στο χορηγούμενο έντυπο της ασφαλιστικής ενημερότητας θα υπάρχει σχετική ενημέρωση ως εξής: «Εφόσον υπήρχε έως 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλο εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΑ-ΜΜΕ, θα δηλώνεται και θα προσκομίζεται αντίστοιχη βεβαίωση στην υπηρεσία που κατατίθεται η παρούσα». Όπως προκύπτει δε, από την εγκύκλιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επεξεργάζονται τη διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου, με συνυπολογισμό ενδεχόμενων οφειλών στο σύνολο των προϋφιστάμενων Ασφαλιστικών Ταμείων και ανεξαρτήτως ιδιότητας (εργοδότη-αυτοαπασχολούμενου κ.λπ.), έτσι ώστε να προκύπτει η ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ.

euro2day.gr (Ρούλα Σαλούρου)

Previous ArticleNext Article