ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, Μαγνησία, Περιβάλλον

Δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός για τα Καλά Νερά μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Με στρατηγική και σχέδιο δρομολογούμε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο»

Δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικό καθαρισμό αποκτούν τα Καλά Νερά Πηλίου, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ενέταξε στο ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 7.287.308,62 ευρώ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Κύριος του Έργου και Φορέας Λειτουργίας Δήμος Νοτίου Πηλίου, ενώ ο ΦΠΑ βαρύνει την ΔΕΥΑ Νοτίου Πηλίου.

«Πρόκειται για σημαντική παρέμβαση, η οποία στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας», υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός και συνέχισε: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με στρατηγική και σχέδιο, διεκδίκησε ενέταξε και δρομολογεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο για τα Καλά Νερά. Με έργα και παρεμβάσεις ουσίας απαντάμε θετικά στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο αυτό ήρθε μέσα από τη συνεργασία με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Νοτίου Πηλίου. Με την υλοποίηση του έργου, από το οποίο πρόκειται να ωφεληθούν οι κάτοικοι και οι παραθεριστές της περιοχής, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και προστατεύεται ο υδροφόρος  ορίζοντας».

Αντικείμενο του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού «Καλά Νερά» του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Η πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους κατασκευαστικές εργασίες:- Το Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης – Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων – Τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ- Τον αγωγό διάθεσης. Υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη των εσωτερικών δικτύων και προμελέτη της ΕΕΛ. Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ και 2. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ.
Το υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων του οικισμού Καλά Νερά και του περιβάλλοντος της περιοχής. Το έργο θα εξυπηρετεί τόσο τον μόνιμο, όσο και τον εποχιακό πληθυσμό του οικισμού Καλά Νερά.

 

Το υποέργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» αφορά: την κατασκευή των αποχετευτικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου του οικισμού μήκους τάξης 7,5 km, την κατασκευή του ωθητικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μήκους τάξης 1,5 km, την κατασκευή 2 Αντλιοστασίων ακαθάρτων,  την τοποθέτηση φρεατίων επίσκεψης – συμβολής,  την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή (το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από τον κύριο του έργου).

Στον οικισμό της περιοχής μελέτης δεν υπάρχει σήμερα αποχετευτικό δίκτυο. Η συλλογή των λυμάτων γίνεται με ιδιωτικούς βόθρους. Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου, διέρχονται από διανοιγμένες ασφαλτοστρωμένες οδούς. Ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων για το μεγαλύτερο μήκος του, διέρχεται από ασφαλτοστρωμένες οδούς και μόνο στο γήπεδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων διέρχεται από χωματόδρομο και εκτός δρόμου περιοχή.

 

Τα παραδοτέα της πράξης είναι τα ακόλουθα ανά υποέργο:

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Η κατασκευή της ΕΕΛ δυναμικότητας 4.000 ισοδύναμων κατοίκων και του αγωγού διάθεσης καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ για ένα εξάμηνο.

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού συμπεριλαμβανομένων των αντλιοστασίων, οι καταθλιπτικοί αγωγοί μεταφοράς προς την ΕΕΛ και ο βαρυτικός αγωγός μεταφοράς από το φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ μέχρι το φρεάτιο φόρτισης του αγωγού διάθεσης.

Previous ArticleNext Article