Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, στην Ελλάδα το ποσοστό απασχόλησης των ενηλίκων με πτυχίο είναι στο 73% και με μεταπτυχιακό στο 82%, ενώ ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ βρίσκεται στο 44% και 91% αντίστοιχα. Το ποσοστό απασχόλησης για όσους έχουν διδακτορικό (90%) είναι επίσης χαμηλότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (92%).
Μεταξύ των νέων ενηλίκων (25-34 ετών), οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τους άνδρες: μόνο το 64% των νέων γυναικών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση απασχολούνταν το 2018, έναντι του 79% των νέων ανδρών. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που δεν απασχολούνται, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην κατάρτιση ανάμεσα στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, και το δεύτερο υψηλότερο στην Ε.Ε. μετά την Ιταλία. Το μερίδιο αυτό αυξήθηκε κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2008.
Τέλος, το 8% των ανέργων ηλικίας 18-24 ετών είναι άνεργοι για τουλάχιστον 12 μήνες, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Ουραγός στις δαπάνες για την παιδεία

Η Ελλάδα εμφανίζεται ουραγός στις δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα δαπανά περίπου 6.000 δολάρια ανά μαθητή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και περίπου 6.800 δολάρια ανά μαθητή στην δευτεροβάθμια, ποσά που αγγίζουν το 60-70% των μέσων δαπανών των κρατών μελών του ΟΟΣΑ.
Το 2016 οι δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντιπροσώπευαν το 5,4% των συνολικών κυβερνητικών δαπανών στην Ελλάδα, ποσοστό που ήταν το χαμηλότερο στις χώρες του ΟΟΣΑ. Μεταξύ του 2010 και του 2016 κατεγράφη στην Ελλάδα γενική μείωση των συνολικών κυβερνητικών δαπανών κατά 24% και παράλληλα μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 20%.

naftemporiki.gr