ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS, ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ

Παράταση περιόδου ισχύος αδειών αμπελοφυτεύσεων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε εφαρμογή του με αρ. 313/34138/8-2-2022 έγγραφου του ΥΠΑΑΤ και σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 2021/2117, ενημερώνει τους παραγωγούς ότι λόγω των παρατεταμένων επιπτώσεων της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 στον αμπελοοινικό τομέα της Ένωσης, όλες οι άδειες φύτευσης για νέες φυτεύσεις ή για αναφυτεύσεις οι οποίες επρόκειτο να λήξουν τα έτη 2020 ή 2021 παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι παραγωγοί που διαθέτουν άδειες σύμφωνα με το άρθρο 64 και το άρθρο 66 παράγραφος 1 του Καν.(ΕΕ) 1308/2013, οι οποίες λήγουν το 2020 και το 2021, δεν υπόκεινται, στη διοικητική κύρωση που αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 4 του Καν.(ΕΕ) 1306/2013, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 ότι δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την άδειά τους και δεν επιθυμούν να επωφεληθούν από την παράταση ισχύος τους.

Οι παραγωγοί που διαθέτουν άδειες, η ισχύς των οποίων επεκτάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και έχουν δηλώσει στην αρμόδια αρχή έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 ότι δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της άδειά τους, επιτρέπεται να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους με γραπτή κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή έως 28 Φεβρουαρίου 2022 και να χρησιμοποιήσουν την άδειά τους εντός της παραταθείσας περιόδου ισχύος.

Previous ArticleNext Article