Έρχονται υψηλότερες εισφορές ΕΦΚΑ για πολλούς αγρότες λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού

Υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες κομίζει η απόφαση της κυβέρνησης, να προχωρήσει σε αύξηση του κατώτατου …

Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις για μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Σε συνέχεια της αριθ. 3320/153432/07.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΛ1Φ4653ΠΓ-Ρ3Φ) Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία υποβολής Αίτησης Τροποποίησης Πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και …