Δείτε τους δικαιούχους του ΟΑΕΔ του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2019

Αναρτήθηκαν σήμερα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Βιβλιοπωλείων – Εκδοτικών οίκων και Αποκλειομένων …