Αυτοκινητο

Δεν αλλάζει το καθεστώς εκτελωνισμού των εισαγόμενων μεταχειρισμένων!

Του  Γιώργου Κ. Ανδρή

www.carpress.gr

Με νέα υπουργική απόφαση ο υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης αναστέλλει την εφαρμογή του περίφημου άρθρου του περίφημου άρθρου 46 του νόμου 4530/2018 του κ. Σπίρτζη έως το τέλος του 2019. Δηλαδή το νέο καθεστώς εκτελωνισμού των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κατά το οποίο θα έπρεπε να προσκομιστούν δεκάδες έγγραφα και πιστοποιητικά δεν πρόκειται να εφαρμοστεί από την 27η Σεπτεμβρίου αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2020. Ειδικότερα στο Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο τεύχος 3455 αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Τροποποίηση της οικ. 48288/2635/2019 υπουργικής απόφασης «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Β’ 2550). Το σχετικό ΦΕΚ Β΄ 3445 / 11-09-2019, αφορά την αναστολή του άρθρου 46 του νόμου 4530/2018 του κου Σπίρτζη, έως τέλος του έτους. Τροποποίηση της οικ. 48288/2635/2019 υπουργικής απόφασης «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Β’ 2550).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις

α) των παρ. 1α και 6 (εδάφιο α) του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 59),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α’ 29) και ισχύει,

γ) το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

δ) τα άρθρα 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις (Α’ 112),

ε) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ζ) της ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της προτελευταίας παραγράφου της οικ. 48288/2635/2019 υπουργικής απόφασης ως εξής: «Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-1-2020». Κατά τα λοιπά, η οικ. 48288/2635/2019 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός

Ιωάννης Κεφαλογιάννης»

Previous ArticleNext Article