Εκπαίδευση - Παιδεία

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Καταστάσεις με τους ωφελούμενους καλούνται να υποβάλλουν οι δομές

Από την 1η Μαΐου οι δομές υποχρεούνται να υποβάλλουν κατάσταση με τον αριθμό και στοιχεία των ωφελουμένων που έχουν προβεί ή προβαίνουν σε διακοπή συμμετοχής Μέχρι τις 31 Ιουλίου συνεχίζεται το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ιωάννη Τσακίρη ορίζονται οι προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, κατά την επαναλειτουργία των
δομών σε συνέχεια της άρσης της αναστολής λειτουργίας αυτών.

Έτσι στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021 και μέχρι την 31.7.2021 συνεχίζεται η χρηματοδότηση των φορέων/δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Δηλαδή :

– Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
– Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
– Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
– Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ),

που επαναλειτουργούν σε συνέχεια της άρσης της πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας που τους επιβάλλεται στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας της νόσου COVID-19, εκτελείται κανονικά και αδιακρίτως προς όλες τις δομές (ή φορείς που τις
λειτουργούν) και αφορούν στο σύνολο των ενεργοποιημένων «αξιών τοποθέτησης» (vouchers) εξαιρουμένων, περιπτώσεων δήλωσης του ωφελούμενου ατόμου (μητέρας ή/και κηδεμόνα) περί διακοπής συμμετοχής (λήψης των υπηρεσιών) του τέκνου του.
Οι περιπτώσεις μείωσης του αριθμού βρεφών/παιδιών, λόγω λήψης εκ μέρους της δημόσιας αρχής μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού για την καταπολέμηση ή τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, ή μέτρων που έχουν θεσπιστεί με εντολή της δημόσιας αρχής κατά την επαναλειτουργία των φορέων/δομών, ή/και αιτιολογημένης αδυναμίας συμμετοχής των βρεφών/ παιδιών στο πρόγραμμα, λόγω κορωνοϊού COVID-19, δεν επιφέρουν απομείωση της πληρωμής.

Από την 1η Μαΐου οι δομές υποχρεούνται στην υποβολή προς τον Δικαιούχο, κατάστασης με τον αριθμό και στοιχεία των ωφελουμένων που έχουν προβεί ή προβαίνουν σε διακοπή συμμετοχής (λήψης των υπηρεσιών τους).
Οι φορείς/δομές πρέπει κατά το διάστημα που επιτρέπεται η λειτουργία τους έως και τις 31/7/2021, να λειτουργούν και να απασχολούν το αναλογούν προσωπικό για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στις ωφελούμενες.
Η χρηματοδότηση των Δομών στο πλαίσιο πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, πέραν
των αναφερομένων οι οποίες επαναλειτουργούν σε συνέχεια της άρσης της πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας που τους επιβλήθηκε στο
πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, πραγματοποιείται ως εξής:

α) Για το διάστημα λειτουργίας αυτών και για όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα λειτουργίας των εν λόγω
δομών οι πληρωμές εκτελούνται κανονικά και αδιακρίτως προς όλες τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) και αφορούν στο σύνολο των ωφελουμένων, εξαιρουμένων, περιπτώσεων δήλωσης του ωφελούμενου ατόμου (ή κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη αυτού) περί
διακοπής συμμετοχής (λήψης των υπηρεσιών).

Οι περιπτώσεις:

Α) μείωσης του αριθμού ωφελουμένων, λόγω λήψης εκ μέρους της δημόσιας αρχής μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού για την καταπολέμηση ή τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή μέτρων που έχουν θεσπιστεί με εντολή της δημόσιας αρχής κατά την επαναλειτουργία των φορέων/δομών, ή/και

Β) αιτιολογημένης αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων στο πρόγραμμα, λόγω κορωνοϊού COVID-19, δεν επιφέρουν απομείωση της πληρωμής.
Οι δομές υποχρεούνται στην υποβολή προς την εκάστοτε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ή Δικαιούχο, ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης της δράσης), κατάστασης με τον αριθμό και στοιχεία των ωφελουμένων
που έχουν προβεί ή προβαίνουν σε διακοπή συμμετοχής (λήψης των υπηρεσιών τους).
β) Επισημαίνεται ότι, όλοι οι φορείς/δομές πρέπει κατά το διάστημα που επιτρέπεται η λειτουργία τους, να λειτουργούν και να απασχολούν το αναλογούν προσωπικό
για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στα ωφελούμενα άτομα.

Previous ArticleNext Article