Ρύθμιση θεμάτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή και τεχνίτη περιποίησης άκρων

Νόμος 4512/2018 προϋποθέσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Το άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α’ 160), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 …