ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

25 ευρώ η ενίσχυση αγοράς νέας κυψέλης – 6 ευρώ το μετακινούμενο μελίσσι

Στα 25 ευρώ ανά κυψέλη καθορίστηκε το ποσό επιχορήγησης προμήθειας κυψελών αντικατάστασης και στα 6 ευρώ το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι, σύμφωνα με νέα απόφαση για το πρόγραμμα μελισσοκομίας του 2017. Οι φάκελοι πληρωμής πρέπει να αποσταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, όπως αναφέρεται στην σχετική ΚΥΑ.Αναλυτικά, στην εν λόγω απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Καθορισμός ποσού επιχορήγησης ανά κυψέλη αντικατάστασης

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης σε εικοσιπέντε Ευρώ (25,00 €) ανά κυψέλη, ήτοι ποσοστό 83,33 % επί του μέγιστου επιλέξιμου κόστους αγοράς ανά κυψέλη.

Καθορισμός του ποσού ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 18 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι σε έξι Ευρώ (6,00 €). Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 1 του άρθρου 22 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2017 οι φάκελοι πληρωμής μπορούν να αποσταλούν στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017. Το δικαιολογητικό της περίπτωση ε) της παραγράφου 1 (Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να κατατεθεί συμπληρωματικά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης, εφόσον από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν επαγγελματίας αγρότης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης.

paseges.gr

Previous ArticleNext Article