ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Πριμ έως 50.000 ευρώ σε πτυχιούχους που θα μπουν στην παραγωγή

Ενίσχυση μέχρι 50.000 ευρώ έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ασχολούνται με αγροτικές δραστηριότητες και θέλουν είτε να δημιουργήσουν είτε να «αναβαθμίσουν» την υφιστάμενη επιχείρησή τους.

Στο πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 8/11 έως τις 13/12/2017 ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου www.ependyseis.gr/mis.

Οι επενδυτικοί φάκελοι που θα εγκριθούν θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 100%. Στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αγροτικό κλάδο και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα συγκαταλέγονται: α) κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωϊκής παραγωγής. Β) οι υπηρεσίες γεωργικών – δασολογικών μελετών, γ) οι υπηρεσίες έρευνας – πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες, κ.ά.

Αναλυτικά ένας δικαιούχος με ατομική επιχείρηση μπορεί να λάβει από 5.000 έως 25.000 ευρώ ενίσχυση.

Επιπλέον έως 40.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων ενώ το ποσό των 50.000 ευρώ μπορούν να λάβουν συνεργασίες τριών ή περισσότερων ατόμων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη σε περίπτωση που κάποιος εν δυνάμει δικαιούχος καταθέσει επιχειρηματικό σχέδιο μεγαλύτερου προϋπολογισμού και λάβει έγκριση, τότε οφείλει να καλύψει ο ίδιος την διαφορά με ίδια κεφάλαια.

Το πρόγραμμα αφορά απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδας ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ.

Συγκεκριμένα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης: Α) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς.

Β) Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνέργειες μεταξύ αυτών.

Οι κατηγορίες για επιχορηγήσεις

Κατηγορίες ενέργειας/δαπάνης και μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου:

– Λειτουργικά (όπως ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες): 60%.

– Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (όπως νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης): 20%.

– Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις: 15%

– Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου: 30%.

– Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας: 12.000 ευρώ.

– Αποσβέσεις παγίων – Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού: 20%

– Αγορά – Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού: 40%

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

Προϋπολογισμός: 80 εκατ. ευρώ.

Όρια

Τα όρια των εισοδηματικών κριτηρίων σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης για όλες τις κατηγορίες ωφελουμένων (άνεργοι, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι) είναι για τα φορολογικά έτη 2014, 2014 και 2013 να μην υπερβαίνει το 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.

Επίσης για την κατηγορία των ωφελουμένων με την ιδιότητα του υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Ελεύθερος Τύπος

Previous ArticleNext Article