ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Ο νέος ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) για τα προνοιακά επιδόματα

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις». Με το υπόψη σχέδιο νόμου, μετεξελίσσεται ο ΟΓΑ και ρυθμίζονται διάφορα θέματα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρετα:

  • Μετονομάζεται ο ΟΓΑ σε ΟΠΕΚΑ, ο οποίος συνιστά ενιαίο φορέα υλοποίησης πολιτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ν. 4387/2016. Ο ΟΠΕΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ ως προς το σύνολο των αρμοδιοτήτων του.
  • Καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Οργανισμού:

Ο σκοπός του, για εξυπηρέτηση του οποίου συνίσταται Λογαριασμός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.
Οι πόροι του, μεταξύ των οποίων, περιλαμβάνεται η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την:
i) κάλυψη των παροχών του Λογαριασμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
ii) προώθηση και διαχείριση προνοιακών πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
iii) κάλυψη πάσης φύσης εξόδων λειτουργίας του (οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις παρέχονται και σήμερα). Οι παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και διαχειρίζεται.

Προβλέπεται, επίσης, η υποχρέωση ηλεκτρονικής διασταύρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ των δηλωθέντων στοιχείων των αιτούντων οποιασδήποτε παροχής που χορηγεί ο εν λόγω Οργανισμός, με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και πληροφοριακών συστημάτων άλλων φορέων.

 

Previous ArticleNext Article