ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Επιλέξιμοι όλοι οι τύποι αμελκτηρίου στα Σχέδια για αιγοπροβατοτρόφους

Για επενδύσεις στις γραμμικές αμελκτικές μηχανές είναι επιλέξιμοι όλοι οι τύποι παγίδευσης και εντός κάθε κατηγορίας δυναμικότητας αιγοπροβάτων είναι επιλέξιμες όλες οι ενδιάμεσες δυναμικότητες, αναφέρει η δεύτερη τροποποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης που πήρε υπογραφή και τις επόμενες μέρες αναμένεται να βγει σε ΦΕΚ.

Προσαρμόζεται στην προκήρυξη η δυνατότητα προσκόμισης συμβολαιογραφικού ιδιωτικού συμφωνητικού για επενδύσεις σε φυτείες ή τολ στα εξ αδιαιρέτου (προβλεπόταν σε διευκρινιστική).

Παράλληλα, η τροποποιητική απόφαση δίνει το δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους να προσμετρούν στην τυπική τους απόδοση τις κατηγορίες «λοιπά προβατοειδή και λοιπά αιγοειδή» ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη στην εκμετάλλευση θηλυκών προβατοειδών αναπαραγωγής ή θηλυκών αιγοειδών αναπαραγωγής αντίστοιχα.

Επιπλέον, προσαρμόζεται στην προκήρυξη η δυνατότητα προσκόμισης συμβολαιογραφικού ιδιωτικού συμφωνητικού για επενδύσεις σε φυτείες ή τολ στα εξ αδιαιρέτου (είχε προβλεφθεί αυτό μόνο σε διευκρινιστική). Επίσης, για τις επενδύσεις στο Μέτρο 4.1.3 που αφορά ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιοαέριο κ.λπ), διαγράφεται η προϋπόθεση επιλεξιμότητας που αφορά στον ενεργό γεωργό στα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Αναλυτικά ακολουθούν οι 12 αλλαγές που προβλέπονται στην 2η τροποποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης:

1. Στο άρθρο 4 της ΥΑ, στο τέλος της παραγράφου 29, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση του παραρτήματος, οι τυπικές αποδόσεις των λοιπών προβατοειδών και λοιπών αιγοειδών δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη στην εκμετάλλευση θηλυκών προβατοειδών αναπαραγωγής ή θηλυκών αιγοειδών αναπαραγωγής αντίστοιχα.»

2. Διαγράφεται η προϋπόθεση επιλεξιμότητας που αφορά στον ενεργό γεωργό στα φυσικά πρόσωπα στο πεδίο: Επιλεξιμότητα φυσικών και νομικών προσώπων

3. Στο άρθρο 5 της ΥΑ, στην παράγραφο 1.7.2, το δεύτερο εδάφιο «Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλουν αίτημα στήριξης φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτημα στήριξης σε εν ισχύ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 4.1» αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλουν αίτημα στήριξης όσοι έχουν υποβάλει αίτημα στήριξης σε εν ισχύ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπομέτρου 6.1 ‘‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών’’ κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 4.1»

4. Διαγράφεται η προϋπόθεση επιλεξιμότητας που αφορά στον ενεργό γεωργό στα νομικά πρόσωπα στο πεδίο: Επιλεξιμότητα φυσικών και νομικών προσώπων . Παραμένει η άσκηση της γεωργίας ως κύρια δραστηριότητα κ.λπ.

5. Στο άρθρο 7, η περίπτωση 1.1 της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής: «Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο. Τα λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα»

6. Στο άρθρο 9 της ΥΑ προστίθεται εδάφιο 1.2.7 ως εξής: «1.2.7 Είναι επιλέξιμη κάθε είδους ομβροδεξαμενή (πλαστική, τσιμεντένια, μεταλλική κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση θερμοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ υπό την προϋπόθεση ότι η ομβροδεξαμενή γεμίζει από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων την εκμετάλλευσης.»

7. Στο άρθρο 10 της ΥΑ, α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά η φυτειών με παραγωγική διάρκεια κάτω των τεσσάρων ετών και β) διαγράφεται η παράγραφος 12.

8. Στο άρθρο 11 της ΥΑ, στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Ειδικά για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ ο προσδιορισμός της χωροθέτησης της επένδυσης μπορεί να γίνεται και με συμβολαιογραφικό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ίση με εκείνη που προβλέπεται στο παράρτημα 7 για το είδος της επένδυσης».

9. Στο άρθρο 13 της ΥΑ, στο τέλος του εδαφίου στ προστίθεται το εξής εδάφιο: «Η πρόταση επενδύσεων ως καινοτόμων με ευθύνη του επενδυτή μπορεί να αφορά τις επενδύσεις φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων.»

10. Στο άρθρο 14 της ΥΑ, στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά για τους πίνακες 4.1 και 4.2 του παραρτήματος 4 στις γραμμικές αμελκτικές μηχανές είναι επιλέξιμοι όλοι οι τύποι παγίδευσης και εντός κάθε κατηγορίας δυναμικότητας αιγοπροβάτων είναι επιλέξιμες όλες οι ενδιάμεσες δυναμικότητες.

11. Στο άρθρο 20 της ΥΑ, στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται το εξής εδάφιο: Οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων δομών του ΥΠΑΑΤ που θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται στην εισήγηση της επόμενης παραγράφου ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ.

12. Στο παράρτημα 11 της ΥΑ, στην παράγραφο 3 η περίπτωση 3.5 αντικαθίσταται ως εξής: «Βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια ΔΟΥ όπου αναφέρονται οι ΚΑΔ (κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας) για δικαιούχους της δράσης 4.1.1 ή σχετική εκτύπωση από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (δικτυακός τόπος www.gsis.gr

Previous ArticleNext Article