ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS

Έως 23 Φεβρουαρίου τροποποίηση και μεταβιβάσεις στη νέα Βιολογική

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης για κάθε Δράση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16) και λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται κυρώσεις όπου προβλέπεται.

Β. Αίτημα Τροποποίησης Πράξης

Κάθε ενταγμένη στο Μέτρο 11 πράξη δύναται να τροποποιηθεί.

Τροποποίηση της πράξης μπορεί να προκύψει

• είτε μετά από αίτημα του δικαιούχου,

• είτε κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων, ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης.

Τα αιτήματα τροποποίησης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού

Συστήματος (ΠΣ) της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16) και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης.

Τα αιτήματα τροποποίησης αφορούν:

I. Tροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

II. Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, κλπ.).

III. Μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών.

I. Τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης

Iα) Αίτημα τροποποίησης για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξει, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.

Iβ) Αίτημα τροποποίησης για άλλους λόγους

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από τις 01/04 έως και τις 15/05 κάθε έτους. Το αίτημά του αφορά τα επόμενα έτη εφαρμογής της κάθε Δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεών του στην κάθε Δράση.

Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου (2017 – 2018),ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από την έκδοση της παρούσας έως και τις 23/02/2018.

Στο αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον εγκριθεί το αίτημα του δικαιούχου, εφαρμόζονται κυρώσεις όπου προβλέπεται.

II. Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, κλπ.)

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής αλλαγής των στοιχείων του. Η αλλαγή των στοιχείων των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω της διαδικασίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) είτε μέσω της διαδικασίας των διοικητικών πράξεων της ΕΑΕ.

Α. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης ΠράξηςΜια ενταγμένη στο Μέτρο Πράξη, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει, εκτός των άλλων, με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.

Previous ArticleNext Article